anker1

The History of NIFS

Oct. 1, 1981

Formally established

Apr. 1, 1984

Student enrollment begins

Apr. 1, 1985

Foreign Language Education Center is established

Apr. 1, 1987

Center for Water Sports and Science is established

Apr. 1, 1988

Graduate School of Physical Education (Master’s Course) is established

May 25, 1988

School of Physical Education is established

Oct. 1, 1993

Ceremony held to commemorate the 10th anniversary of first lecture offering (12th anniversary of the foundation of the Institute; 10th anniversary of the foundation since enrollment of the first class)

May 20, 1994

Center for Sports Training Research and Education is established

Dec. 1, 1998

Information Technology Center for Sports Sciences is established (on campus)

Apr. 1, 2001

Interdisciplinary Research Center for Lifelong Sport and Physical Activity is established

Sept. 30, 2001

Ceremony held to commemorate the 20th anniversary of the foundation of the Institute

Apr. 1, 2003

Admissions Center is established

Apr. 1, 2003

Trimester system changed to semester system
Undergraduate seven-course system changed to three-stream system

Apr. 1, 2004

National Institute of Fitness and Sports in Kanoya (National University Corporation) foundedGraduate School of Physical Education (Doctor’s Course) is established

Apr. 1, 2006

Physical Education & Sports Course renamed as “Integrated Sports Science Course”

Apr. 1, 2007

Enrollment quota increased by two additional students in the Graduate School of Physical Education (Doctor’s Course)

Apr. 1, 2008

Enrollment quota increased by ten additional students transferring into the third year of the School of Physical Education

Aug. 1, 2009

Tokyo Satellite Campus opened (in Hongo, Bunkyo Ward, Tokyo)

Apr. 1, 2011

Foreign Language Education Center renamed “International Exchange and Language Education Center”

Sept. 24, 2011

Ceremony held to commemorate the 30th anniversary of the foundation of the Institute

March 2015

Sports Performance Laboratory is established

Apr. 1, 2016

Joint study programs are established with the University of Tsukuba
・Joint Master’s Program in International Development and Peace through Sport
・Joint Doctoral Program in Advanced Physical Education and Sports for Higher Education

anker2

List of Past Presidents

Oct. 1, 1981 – March 31, 1986

EBASHI Shinshiro

Aug. 1, 1986 – July 31, 1990

HAYAKAWA Yoshitaro

Aug. 1, 1990 – July 31, 1996

IMAMURA Taketoshi

Aug. 1, 1996 – July 31, 2000

EDA Masasuke

Aug. 1, 2000 – July 31, 2008

SHIBAYAMA Hidetaro

Aug. 1, 2008 – July 31, 2016

FUKUNAGA Tetsuo

Aug. 1, 2016 – March 31, 2022

MATSUSHITA Masao

April. 1, 2022 –

KANEHISA Hiroaki

Honorary Professors

AwardName
1986EBASHI Shinshiro
1986KAWAMURA Tsuyoshi
1990HAYAKAWA Yoshitaro
1990EGUCHI Hisamitsu
1996IMAMURA Taketoshi
1996KONO Makoto
1999HAGIHARA Sumio
1999IKEE Ryuichi
2000EDA Masasuke
2000AIDA Masaru
2001MATSUKAWA Tetsuo
2001MURAYAMA Terushi
2002HIRATA Fumio
2003DOI Tadashi
2003GOSHI Norihisa
2005MIURA Yoshihisa
2005KUDO Toshio
2006KOKUBU Kunitomo
2007TAKAHASHI Seiki
2007KURATA Hiroshi
2007MATSUMOTO Masatake
2008YAMANAKA Takao
2008SHIBAYAMA Hidetaro
2009MIYATA Kazunobu
2010INOUE Akira
2012SHIMURA Masako
2013MIYASHITA Kazuko
2013HIRASAWA Nobuyasu
2014TANAKA Takao
2014MATSUSHITA Masao
2015KODAMA Masayuki
2016NISHIZONO Hidetsugu
2016SAITO Kazuto
2016FUKUNAGA Tetsuo
2017TAGUCHI Nobutaka
2018KAWANISHI Masashi
2019KANEHISA Hiroaki
2019YOSHITAKE Yutaka
2021KITAGAWA Junichi
2021AKAMINE Takuya
2021TAKESHITA Shunichi
2021OGITA Futoshi